ALARMS MANAGER

Alarms Manager er en generel løsning til alle former for overvågning, styring, kontrol, hændelseshåndtering og samlet overblik

Alarms Manager er en sikker løsningmed understøttelse af alle former for ledningsbaseret, netværksbaseret og trådløst udstyr. 

Sikker fordi den installeres i egen virksomhed og ikke i skyen 

Hvad er Alarms Manager

Styring og overvågning af teknisk udstyr fra stationært og mobilt udstyr. Enkel browserbaseret betjening

Alarms Manager elementer

Alt kan måles og styres. Overvågning af tilstande, styring af udstyr og videoovervågning i samme bruger interface

Alarms Manager funktioner

Indsamling og logning af alle former for tilstande. Alarmering med flere metoder og til vagtstyrede modtagere

Alarms Manager betjening

Avanceret administration er gemt væk, Daglig administration som peg og klik. Brugervenlig som bare pokker

HVAD ER ALARMS MANAGER?

Med Alarms Manager kan du overvåge temperatur, fugt, vand og røg og alle mulige andre tilstande. Du kan tænde og slukke lys, maskiner og andet udstyr, overvåge levende billeder fra web kameraer og udsende alarmer hvis der opstår et problem. Al betjening foregår fra PC, tablet, eller smartphone uanset fabrikat. Følg siderne i menuen og lær mere om hvad Alarms Manager kan gøre for dig og din virksomhed.

CLOUD ?

Alarms Manager er ikke en cloud løsning. Hvorfor ikke, det er jo ellers moderne? Hvis din information ligger hos et andet firma end dit, hvem har så ansvaret for informationen? 

I Alarms Managers har du selv ansvaret for indsamlet data og du ejer alt 100%

SIKKERHED

Alarms Manager fungerer som en web applikation. Dvs. at løsningen kan betjenes fra enhver enhed der har en browser. Vi benytter altid SSL, uanset om der er købt et certifikat eller ej. Alarms Manager adgang er beskyttet med 5 cifret PIN kode og 14 cifret PUK kode

INSTALLATION

Alarms Manager er pre-installeret i en hardware enhed der er tilpasset mængden af udstyr der ønskes tilsluttet. Konfiguration er enkel. Oftest kræves der kun få oplysninger før systemet kan ibrugstages. Alle skærmbilleder er tilpasset betjening med fingrene

OMFANG

Alarms Manager overvåger al analog og digital information og alarmerer ved overskridelser til modtagere i vagtplaner. Løsningen har også indbygget funktion til videoovervågning. Udstyr med relæ udgange kan direkte styres via betjeningsdiplayet

Du kan benytte Alarms Manager til at overvåge værdier fra sensorer der måler temperatur, fugt, vandlækage, røg, bevægelse oma.  Du kan få alarmer fra alle sensorer.  Du kan endda få alarmer fra udstyr som Alarms Manager ikke selv overvåger Du kan kombinere sensorovervågning med kameraovervågning.

Alarms Manager er et produkt der kombinerer overvågning af installerede sensorer, sensorer uden direkte tilslutning, forskellige typer af relæer og kontakter, samt videoovervågning. Alt fra samme brugersnitflade. Område indeling af overvåget udstyr gør, at man selv ved meget omfattende installationer, ikke mister overblikket. Inddel blot udstyret i nøjagtigt de områder der ønskes et samlet overblik over. Alt udstyr der indgår kan betjenes fra Alarms Manager i den udstrækning udstyret tillader det: Kontakter og relæer kan tændes, slukkes, skrues op og ned, dæmpes, aktiveres og deaktiveres, eller hvad udstyret er kostrueret til. Alarms Manager kan alarmere når grænseværdier overskrides, når kontakter aktiveres osv. og alarmerne kan udsendes til personer på vagt, eller sendes videre til andet udstyr med en kommando om at udføre en opgave. Både udstyr i samme netværk eller fjernt placeret udstyr helt udenfor tilknytning til Alarms Manager, kan fjernbetjenes på denne måde. Alarms Manager kan sende og modtage emails, SMS og Telegram messages. Alarms Manager omfatter også en videoovervågnings del. Kameraer kan enkelt knyttes sammen med diverse sensorer, der dermed vil kunne aktivere optagelser.

Der kan på en enkel måde opbygges komplekse strukturer, der efterfølgende kan betjenes af alle, også de der har begrænset eller ingen tekniske kundskaber. Alarms Manager kan benyttes overalt, i alle brancher og betjenes af alle elektroniske enheder med moderne browser. Alarms Manager kan i mange tilfælde benyttes sammen med allerede installeret udstyr af andre fabrikater. Alarms Manager giver besked med email og/eller SMS og/eller Telegram notifikation, ved tilstande der ikke er som du ønsker de skal være. Du kan endda overvåge eller manuelt/automatisk få videooptaget tilstanden.

Vi benytter ikke apps til betjening, idet vi ønsker at alle brugere kan benytte sin foretrukne PC/tablet/smartphone til betjening, uanset fabrikat
Alarms Manager kan vises og betjenes fra alle moderne web browsere

ELEMENTER DER INDGÅR

Alarms Manager er et slags avanceret og særdeles fleksibelt CTS/SCADA anlæg. Avanceret fordi systemet er frit programmérbart, hvilket gør tilpasninger nemt tilgængelige. Fleksibelt fordi det er enkelt at tilslutte udstyr der benytter forskellige standarder, idet mange forskellige færdigprogrammerede interfaces blot skal vælges fra en liste og dermed ikke programmeres.

Opbygning

En Alarms Manager løsning består typisk af en kontrolenhed og en række datapunkter (sensorer), evt. kombineret med videoovervågningskameraer. Dataopsamling kan foregå fra udstyr synligt for Alarms Manager, eller "fremmed" udstyr der kommunikerer med Alarms Manager. En samlet løsning kan altså bestå af lokale, såvel som fjernt placerede datapunkter. Datapunkter kan også være relæer/kontakter der kan styres fra Alarms Manager, enten manuelt fra PC/tablet/smartphone, eller automatisk ved præ-indstillede regler.

Alarms Manager kontrolenhed

Alarms Manager kontrolenheden tilsluttes virksomhedens lokalnet. Alarms Manager er altså ikke en cloud løsning. Al data er derfor placeret i virksomhedens eget sikre miljø. Betjening foregår med browser til Alarms Managers web server, der er en integreret del af løsningen. Forbindelsen mellem betjeningsenheder og Alarms Manager kontrolenheden er altid krypteret med SSL, enten via det indbyggede certifikat, eller ved benyttelse af eget certifikat. Adgang til systemet er sikret med 2-trins logon med henholdsvis 5 cifret PIN kode og 14 cifret PUK kode.

Med brugervenlig og touch tilpasset web applikation, gives det totale overblik og enkel betjening af alt tilsluttet udstyr Alarms Manager kan betjenes med fingrene fra smartphone eller tablet. Alle menuer er tilrettelagt med store fingervenlige knapper Både hardware og software er en del af løsningen. Du betaler aldrig mere en nødvendigt, idet vi tilpasser hardware kapaciteten til det valgte behov

Sensor kontrolenheder

Alarms Manager giver overblik over enhver type måling, digitale så vel som analoge. Næsten enhver form for tilslutningsmetode kan benyttes, hvis blot de enheder der ønskes tilsluttet følger mest gængse standarder. Alarms Manager understøtter RS232/RS485/USB kabeltilsluttede sensor kontrolenheder, samt både kabel og wifi tilsluttede ethernet enheder. Alarms Manager kan endda modtage data fra udvalgte SMS enheder, og fremvise værdier fra disse sammen med de øvrige tilsluttede sensorer. Mere om det senere.

Muligheden for at kunne kommunikere med SMS enheder, betyder at disse kan indgå på næsten lige fod med øvrige sensorer i Alarms Managers netværk, selvom enhederne ikke fysisk er tilsluttet netværket. Det betyder at bygninger, maskiner, køretøjer og alt andet der ligger indenfor mobilnettes signal, kan overvåges og kontrolleres uanset geografisk placering

Eksempler på målinger

TEMPERATUR

LUFTFUGTIGHED

DUGPUNKT

INDEKLIMA

LUFTTRYK

LUFTHASTIGHED

VANDLÆKAGE

VANDTRYK

VÆSKESTAND

LYS JA/NEJ

LYSMÆNGDE

BEVÆGELSE

STRØM JA/NEJ

STRØMSTYRKE

SPÆNDING

GAS/RØG

STØJ

ÅBEN / LUKKET

FUNKTIONER - ADMINISTRATION

Grundlæggende administration

Alarms Managers grundlæggende administrationsmodul hedder HSYCO. Her oprettes alle de enheder Alarms Manager skal kommunikere med. 

Enheder der allerede understøttes, skal blot hentes fra en liste og herefter er det i mange tilfælde kun nødvendigt at angive IP adresser, eller port numre på enhederne. Andre grundlæggende oplysninger som HSYCO's egen IP adresse, henvisning til virksomhedens mail server til udsendelse af email armer osv. angives også i HSYCO. 

Når grundinstillingerne er foretaget, foregår al fremtidig administration fra Alarms Manager betjeningspanelet.

Alarms Manager administration

Inden Alarms manager tages i brug, er der nogle beslutninger om anvendelsen der skal tages stilling til. Hvis der er tale om en større installation, enten med opsamling af data fra flere lokationer, eller med mange opsamlingssteder generelt, kan en hierarkisk opdeling af hele installationen måske være hensigtsmæssig. 

Alarms Manager understøtter niveauinddeling af placeringen alle elementer (sensorer, relæer, alarmgrupper, kameraer, brugere, log filer, m.m.). Det betyder f.eks. at en bruger med ansvar for en bygning i Esbjerg, kan vælge kun at se det udstyr og de øvrige brugere der er knyttet til denne lokation. Hvis der er mange tusinde sensorer i en samlet løsning, er det en funktion der er nødvendig.

Alarm grupper med tilhørende vagtskemaer indstilles, ligesom brugere oprettes. Brugere tilknyttes alarm grupper og der angives hvordan den enkelte bruger skal modtage alarmer. Brugere eller udstyr der kan sende kommandoer med email, SMS , eller Telegram notifikation ind til Alarms Manager indstilles også under brugerindstillingerne. Understøttede sensorer der er oprettede i HSYCO, vil automatisk være synlige i Alarms Manager. Efterfølgende sættes grænseværdier og andre indstillinger for de enkelte sensorer og relæer. Kriterier for optagelse af videooverågning instilles for de enkelte kameraer. Optagelse an initieres fra enhver digital sensor, eller relæ der er aktiv i Alarms Manager. Alarms Manager kan Pinge IP adresser på lokalnettet og internettet. De ønskede IP adresse med kriterier for ping tolerancer m.m. indtastes i Alarms Manager administrationen.

BETJENING

Alarms Manager betjenes via en web portal. Fra en hvilken som helst moderne browser (der understøtter HTML5), kan Alarms Manager portalen fremkaldes ved at indtaste Alarms Managers URL Alle brugere har adgang til betjeningsfunktionerne, mens administratorfunktionerne er forbeholdt brugere med administrator rettigheder. Alarms Manager portalens menu består af menupunkter i et touch venligt design. Vi har designet betjeningsformatet individuelt til PC/tablet brug og til smartphone brug. Det skyldes at selvom web sider i dag typisk er lavet til at kunne benyttes på alle formater, så er smartphone lettere at betjene hvis man kan bibeholde højformatet, der er mest benyttet på smartphones.

Alarms Manager brugerinterface er tilrettet brug fra tablets og smartphone - de værktøjer som de fleste af os hver dag bærer rundt på. Brugersnitfladen er alle steder i løsningen gjort så simpel som muligt. Bag brugersnitfladen arbejder et yderst komplekst system, som vil kunne indholde de mest avancerede beregninger og dataudvekslingsopgaver. Det er vores mening at der ingen steder i den daglige brug, skal vises teknisk information der ikke er vigtig for brugerens beslutninger og nødvendige informationsniveau. 

Al information i Alarms Manager kan område inddeles, således at der kun vises information der er nødvendig for den enkelte bruger.

Vi har med Alarms Manager prioriteret den mobile smartphone bruger højt. På en PC eller tablet skærm er der god plads til meget information på samme visning. Hvis vi blot skallerede PC billedet til mobiltelefonens skærmformat, ville det ofte være nødvendigt at zoome ind, for at få et brugbart billede af information der kan være vigtig for at kunne træffe en beslutning. 

Defor har vi specialfremstillede web sider til Smartphones. I det viste ekesmpel har vi inddelt PC/Tablet fremvisningen i 3 dele, når samme information vises på smartphone: Ét bille til overblik over alle sensorer, ét billede til visning af graf for en sensor og ét billede til indstilling af alarmer for en sensor.

Alle steder i den daglige betjening af funktioner i Alarms Manager, er web siderne fremstillet med ligeså stor fokus på smartphone brugeren som på PC/Tablet brugeren. I den viste illustration, kan brugeren fra alle sine enheder både se live straming af systemets tilsluttede kameraer og foretage instillinger for de tilstande der skal starte en kameraoptagelse.